Risk Analizi

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ risk değerlendirme/ risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil Durum Planı’nı tüm işyerlerinin hazırlaması gerekiyor.

(Madde 10)

İşyerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu doldurmak, sorumluların yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor, gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor.

Risk analizi çalışmalarının işverenler açısından faydaları nelerdir?

a) Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
b) Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
c) Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her zaman hazırlıklı olma,
d) İstenmeyen durumların önlenmesiyle kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
e) Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
f) Güvenilir teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.
Olarak sıralayabiliriz.

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak,

Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,

İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve testlerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,

İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

Risk Analizleri Ne kadar sürede yenilenmelidir?

Risk Analizlerinin; az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren işyerleri için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının “Risk Analizi” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Risk Analizi yaptırmayanlara cezai yaptırım ?

Risk analizi yaptırmayanlara ocak ayından başlamak üzere yaptırılmadığı her ay için ve aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir.

Referanslarımız